PDA

View Full Version : 2v2 Animefan vs Velly


vellyvell
08-03-2004, 01:49 AM
NintendoFreak reffed

vellyvell: Snorlax, Kingdra
Animefan: Blaziken, sealeo.


I won, i avenged my lost.

Animefan: 500
vellyvell: 1000